Användarvillkor Woo

1. Bakgrund

1.1  AM erbjuder företag att marknadsföra sin verksamhet på www.allamassor.se. Beroende på företagets verksamhet erbjuds olika typer av medlemskap med tillhörande tjänster och med bindningstider på sex (6) respektive tolv (12) månader. Medlemskapen erbjuds dels i ett kostnadsfritt utförande (Basic), dels som betalabonnemang (Premium).

2. Godkännande av villkor

2.1 Följande villkor gäller mellan Alla Mässor (AM), orgnr. 198702243570, och den person enl. 3.1 (Kunden) som registrerar sig för något av de medlemskap som AM erbjuder.

2.2 Avtal mellan AM och Kunden anses ha träffats när Kunden har godkänt dessa villkor. Om Kunden inte godkänner villkoren kan den inte bli medlem hos AM.

2.3 Kunden får inte godkänna villkoren och ingå medlemskap hos AM om den inte har uppnått 18 år.

2.3 Kunden rekommenderas att skriva ut eller spara ner en kopia av villkoren för sin egen dokumentation.

2.4 AM förbehåller sig rätten att göra ändringar i villkoren, till exempel för att bemöta ändringar i lagstiftning eller till följd av förändringar av de funktioner som erbjuds via medlemskapen. Den modifierade versionen av villkoren kommer sedan att skickas till Kunden per mail. Om Kunden inte accepterar de modifierade villkoren måste den meddela AM om att få medlemskapet hävt. En fortsatt användning av tjänsten efter det datum de modifierade villkoren gjorts tillgängliga kommer att anses utgöra Kundens godkännande av de modifierade villkoren.

3. Medlemskap

3.1 För att Kundens ska kunna teckna ett medlemskap, oavsett Basic eller Premium, hos AM, krävs att denne är anställd, egen juridisk person eller företrädare för en organisation. Vid registrering av ett medlemskap begärs Kunden att ange sina kontaktuppgifter såsom för- och efternamn, telefonnummer, e-postadress samt företagets fullständiga namn och organisationsnummer.

3.2 Pris för respektive medlemskap framgår av vid var tid gällande prislista. Prislistan finns tillgänglig via AMs webbplats, www.allamassor.se.

3.3 Betalning för Premium sker med betalkort eller mot faktura. Betalning av medlemsavgiften sker för hela perioden och i förskott. Vid betalning mot faktura ska betalning ske enligt vad som framgår av fakturan. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (SFS 1975:635).

3.4 Kunden måste meddela AM omgående om den får kännedom om någon säkerhetsöverträdelse eller obehörig användning av medlemskapets tjänster.

3.5 Kunden är medveten om och godkänner att den är ensamt ansvarig för den information den lägger upp och konsekvenserna av att publicera dem. AM är under inga omständigheter ansvarig för innehållet som Kunden publicerar.

3.6 AM beviljar Kunden tillgång till och tillåtelse att använda tjänsterna som är kopplade till medlemskapet under förutsättning att det innehåll som den lägger upp inte innehåller upphovsrättsligt skyddat material tillhörande tredje part eller material som är föremål för någon tredje parts äganderätt (innefattande rätt till privatliv och rätt till publicitet) såvida du inte har tillåtelse från den rättmätige ägaren att använda materialet ifråga eller på annat sätt har en juridisk rätt att lägga upp materialet.

3.7 Kunden får inte distribuera, sälja eller på något annat sätt överlåta Medlemskapet utan AMs uttryckliga medgivande.

3.8 Kunden förbinder sig att inte lägga upp något material som är sakligt felaktiga, kränkande, otillständiga eller på annat sätt anstötligt.

3.9 Vid misstanke om eventuellt missbruk av dessa villkor förbehåller sig AM rätten att avgöra huruvida innehåll följer de innehållsmässiga krav som uppställs i villkoren och kan när som helst ta bort innehåll eller stänga av Kunden från fortsatt nyttjande av medlemskapets tjänster.

3.10.Medlemskapet gäller för den bindningstid som framgick när Kunden valde medlemskap. Medlemskapet upphör när bindningstiden löpt ut, förutsatt att Kunden inte väljer att förnya det. Medlemskapet förnyas alltså inte automatiskt.

3.11 AM kan, vid vilken tidpunkt som helst, säga upp medlemskapet som Kunden har tecknat om den har brutit mot någon av bestämmelserna i villkoren.